JAVNI SEKTOR

IN2 grupa prisutna je u javnom sektoru hrvatske države od samih početaka informatizacije, od 1995. godine. Sudjelovala je u brojnim, uspješno i u roku realiziranim projektima iznimne kvalitete, što je rezultat dobrog poznavanja zakonodavnih okvira i poslovnih procesa državne uprave. IN2 grupa je u javnom sektoru razvila niz rješenja po mjeri korisnika, implementirala veći broj vlastitih rješenja i implementirala standardna rješenja tvrtki partnera – svjetskih proizvođača softvera. Najvažnija iskustva IN2 grupe u javnom sektoru obuhvaćaju:

 • Uspostavu i održavanje temeljnih državnih digitalnih registara
 • Razvoj geografskih informacijskih sustava
 • Razvoj integriranih informacijskih sustava državne uprave
 • Implementaciju rješenja za uredsko poslovanje i upravljanje dokumentima
 • Informatizaciju lokalne uprave i samouprave
 • Integraciju poslovnih procesa raznih tijela državne uprave i razmjenu podataka u realnom vremenu
 • Razvoj javnih portala, digitalnih knjižnica i sustava za podršku u odlučivanju i inspekcijskom nadzoru
 • Primjenu biometrije u svrhu određivanja identiteta
 • Implementaciju brojnih sustava za skladištenje podataka i poslovno obavješćivanje

Više pojedinosti o iskustvima IN2 grupe u informatizaciji javnog sektora pogledajte u brošuri javni sektor

POMORSKI PROMET

U područje pomorskog prometa IN2 grupa ulazi krajem devedesetih godina kao dio konzorcija za informatizaciju tadašnjeg Ministarstva mora. Tvrtka razvija niz specijalističkih aplikacija koje danas koristi više od tisuću raznih korisnika među kojima su djelatnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, lučkih kapetanija i ispostava, vlasnika brodova, brodara, agenta brodara, lučkih uprava, MUP-a te obrazovnih ustanova koje obrazuju pomorski kadar.

IN2 je razvio sljedeće aplikacije: Upisnik brodova, Pomorske svjedodžbe, Uvjerenja i knjižice, Dolasci i odlasci brodova, Ukrcaj i iskrcaj pomoraca, Pomorski prekršaji te Pomorske inspekcije. Od 2012. te aplikacije su integrirane u cjeloviti informacijski sustav koji sve podatke dobiva u stvarnom vremenu, od svih sudionika u pomorskom prometu.

Sustav komunicira sa sustavom nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS - Vessel Traffic Monitoring and Information System) koji se brine za sigurnost plovidbe unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske. Podaci o pomorskim objektima razmjenjuju se u stvarnom vremenu s europskim sustavom SafeSeaNET ,koji za cilj ima prevenciju nesreća na moru, zaštitu mora od zagađenja te osiguravanje sigurnosti putnika.

U najnovijim projektima razvoja informacijskog sustava pomorskog prometa IN2 grupa primjenjuje ekspertizu stečenu u područjima pohrane i obrade biometrijskih podataka, koja je dokazana na razvoju sustava nadzora državne granice i ePutovnice.


Način stjecanja certifikata za daljnji razvoj i nadogradnju aplikacija iz područja pomorskog prometa

Za stjecanje certifikata za daljnji razvoj i nadogradnju određene aplikacije iz područja pomorskog prometa:„Upisnik brodova“,“ Pomorske svjedodžbe“, „Uvjerenja i knjižice“, „Dolasci i odlasci brodova“, „Ukrcaj i iskrcaj pomoraca“, „Pomorski prekršaji“ i „Pomorske inspekcije“, potrebno je uspješno završiti tečaj za pojedinu aplikaciju koji organizira IN2 d.o.o. Zagreb.

Tečajevi se održavaju u prostorijama IN2 d.o.o. Zagreb, Marohnićeva 1/1 u Zagrebu u trajanju od 8 dana po 3 sata (ukupno 24 sata). Uspješnim završetkom tečaja stječete certifikat za određenu aplikaciju. Uspješnim polaganjem svih navedenih tečajeva moguće je dobiti svih šest (6) certifikata.

Tečaj se održava po upitu polaznika kada se za tečaj prijavi najmanje pet (5) polaznika, a organizirat će se u osam (8) uzastopnih radnih dana od dogovorenog početka tečaja u popodnevnim/večernjim satima (17:00 – 20:00 sati). Cijena jednog tečaja je 9.880,00 kuna po polazniku i uključuje pohađanje tečaja, polaganje ispita i izdavanje certifikata. Prijava polaznika za tečaj obavlja se slanjem prijave na e-mail adresu: cimis@in2.hr, nakon čega će kandidatima e-mailom biti dostavljene potrebne informacije.“

PRAVOSUĐE

Strateška suradnja tvrtke IN2 grupa i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske počela je 1995. godine s projektom Informacijski sustav sudskog registra trgovačkih društava. Taj sustav se dva desetljeća kontinuirano koristi i stalno tehnološki nadograđuje, a tijekom 1999. godine proširen je javno dostupnim sustavom za upravljanje predmetima.

Sudski registar može se pretraživati i putem Interneta na adresi https://sudreg.pravosudje.hr. Od 01.01.2009. godine Informacijski sustav sudskog registra povezan je i s Poreznom upravom – tada je iz sustava dodijeljen prvi OIB broj u Hrvatskoj. IN2 grupa je 2005. godine razvila informacijske sustave Kaznene i Prekršajne evidencije - ta dva sustava su više puta tehnološki i funkcionalno nadograđena te usklađena s najboljim praksama i legislativom Europske Unije. Odnedavno, povezuju se s informacijskim sustavima i drugih ustanova koje sudjeluju u procesuiranju i sankcioniranju kaznenih dijela i prekršaja u našoj zemlji.

I Vrhovni sud Republike Hrvatske od 2006. koristi aplikaciju koju je razvio IN2. Tvrtka razvija i sustav za praćenje neriješenih sudskih predmeta i sustav za izradu statističkih izvještaja za potrebe tog suda. Sustav je nadograđen i aplikacijom za praćenje tzv. uskočkih predmeta, tj. predmeta iz područja korupcije i organiziranog kriminala koju paralelno s Vrhovnim sudom koristi i Državno odvjetništvo RH. Uvodi se i sustav za upravljanje predmetima vezanim za ratne zločine.

Najnoviji projekt IN2 grupe u području pravosuđa je Informacijski sustav besplatne pravne pomoći putem kojeg se s jednog mjesta prati trošenje sredstava državnog proračuna namijenjenih za tu svrhu.

Više pojedinosti o iskustvima IN2 grupe u informatizaciji javnog sektora pogledajte u brošuri.


INcourt2 je IT rješenje za upravljanje sudskim predmetima, rezultat je dugogodišnje prisutnosti IN2 grupe u pravosudnom sustavu te poznavanja legislative i načina rada pravosudnih tijela. Dizajnirano je kao procesno orijentiran sustav koji omogućuje laganu prilagodbu konkretnim potrebama, definiranjem poslovnih procesa. INcourt2 služi za upravljanje sudskim procesima, predmetima i dokumentima, na istovjetan način na svim sudovima. Sucima i sudskim službenicima pruža sve potrebne alate za pomoć u organizaciji rada, u dobivanju svih relevantnih podataka i praćenju statusa, napredovanja i rješavanja predmeta, te na taj način, znatno povećava učinkovitost sudovanja. INcourt2 se može prilagoditi raznim procesnim i nacionalnim specifičnostima, a u njemu se mogu kreirati i razni statistički u upravljački izvještaji.

Više detalja pogledajte u brošuri INcourt2

ZEMLJIŠNE KNJIGE, KATASTAR I GIS

Ostvarivši 2007. godine svoju prvu akviziciju – preuzimanjem tvrtke IGEA iz Varaždina koja je razvila i održavala dva temeljna sustava upravljanja zemljištem: Zemljišnu knjigu i Katastar zemljišta, ­IN2 grupa je ušla i u taj segment razvoja informacijskih sustava u javnom sektoru Republike Hrvatske.


Zemljišna knjiga je složeni informacijski sustav koji se sastoji od većeg broja aplikacija za podršku rada zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova. U upotrebi je također i aplikacija za podršku sudskim komisijama u procesima obnove i osnivanja zemljišnih knjiga.


Katastar zemljišta je aplikacija za vođenje knjižnog dijela katastarskog operata i dostupan je putem Centralnog repozitorija katastarskih podataka za Državnu geodetsku upravu u koji su uključeni podaci o svim katastarskim česticama i posjedovnim listovima u Republici Hrvatskoj.


Na temelju dugogodišnjeg iskustva u razvoju rješenja za tijela državne uprave, razvili smo aplikativna rješenja koja u potpunosti automatiziraju i podržavaju poslovne procese u skladu s legislativom i zahtjevima korisnika. Trenutno su u Republici Hrvatskoj u primjeni sljedeći informacijski sustavi: Zemljišna knjiga, Katastar zemljišta, Katastarsko izlaganje i obnova zemljišne knjige, JCMS - sustav upravljanja predmetima i dokumentima na prekršajnim sudovima, Obrtni registar, DGU adresni registar, DGU Geoportal, Nacionalni Geoportal (INSPIRE), HAC – prostorna baza cestovnih podataka, HŽ Infrastruktura – GIS baza podataka cestovno željezničkih prijelaza, GIS Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, ENVI portal RH, Bioportal i Sustav za upravljanje zaštićenim područjima, SavaGIS, SavaHIS, GeoSTAT, AdriaFireGIS, GIS modul Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i mnogi drugi.

JAVNA SIGURNOST

U području koje pokriva nacionalna sigurnost IN2 grupa je prisutna informatizacijom sustava kroz nekoliko važnih projekata i povezivanjem svoja dva najveća državna korisnika: Ministarstva unutarnjih poslova - MUP te Ministarstva pravosuđa.

U posljednjih deset godina u području javne sigurnosti realizirani su projekti:

Informacijsko-dokumentacijski centar Odjela za strance i azil, gdje je instalirano rješenje za digitalnu knjižnicu IN2 e-library. Isto rješenje implementirano je u sličnim službama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije te Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.


Elektroničke registarske pločice za plovila  Policijske uprave Splitsko–dalmatinske. Aplikacija uključuje GIS prikaz za praćenje brodova te inteligentnu analizu i optimizaciju smjera kretanja policijskih plovila.


Biometrijska putovnica - IN2 grupa je realizirala projekt biometrijske putovnice (ePutovnice) u cilju povećanja sigurnosti putovnica i zaštite podataka. Tim projektom stručnjaci tvrtke IN2 počinju se baviti razvojem informacijskih sustava koji se bave akvizicijom, pohranom i obradom biometrijskih podataka.


Projekt NBMIS - Informacijski sustav nadzora državne granice. Cilj projekta je efikasnija kontrola putnika, putnih isprava i viza te vozila na ulasku i izlasku iz zemlje. Osim cestovnih, obuhvaćeni su i zračni, željeznički, riječni i pomorski granični prijelazi. U tu svrhu su implementirane aplikacija za stolna računala i aplikacija i prijenosni inspekcijski terminali za potrebe kontrole na brodovima i vlakovima.

OBRAZOVANJE I TRŽIŠTE RADA

Područjem informatizacije obrazovanja IN2 grupa bavi se pet godina. Razvoj stručnosti u tom segmentu započinje s izradom i održavanjem Integriranog informacijskog sustava osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu - u kojem se školovanje i odgoj djece i učenika prati od upisa u dječje vrtiće pa do državne mature. Sustav danas ima više od 6000 korisnika koji mu pristupaju iz više od 300 institucija. Sustav je interoperabilan s informacijskim sustavima Ministarstva obrazovanja i CARNET-a (Hrvatske akademske i istraživačke mreže) s ciljem stvaranja centralne baze na razini države i omogućavanja državne mature i upisa na fakultete.

IN2 grupa razvila je i module Cjeloživotnog obrazovanja – aplikacije koje se koriste putem Informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i služe za podršku procesima profesionalnog usmjeravanja i evidencije stručnosti osoba koje traže posao.

Sudjelovanjem na projektu razvoja Evidencijskog i analitičkog sustava za visoko školstvo Republike Slovenije IN2 grupa je internacionalizirala svoje iskustvo u području informatizacije obrazovnog sustava.

Više pojedinosti o iskustvima IN2 grupe u informatizaciji javnog sektora pogledajte u brošuri.


Temelj desetgodišnje suradnje tvrtke IN2 grupa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) je informacijski sustav za podršku procesima zapošljavanja. Projekt je počeo kao informatička podrška info­pultu kao središnjem mjestu za komunikaciju HZZ­a i osoba koje traže zaposlenje, a nastavio se razvojem aplikacije koja se vremenom dopunjavala specifičnim modulima. U sustav se pohranjuju podaci o nezaposlenim osobama i tražiteljima zaposlenja, bitni za kvalitetno posredovanje.

Kao produžetak Intranet aplikacije za posredovanja razvijena je i posebna web aplikacija namijenjena nezaposlenima i poslodavcima na adresi http://burzarada.hzz.hr pomoću koje se, u stvarnom vremenu, na temelju četrdesetak kriterija, može pregledavati trenutna ponuda radnih mjesta i osoba evidentiranih u zavodu. Budući da poslovni procesi u HZZ­u imaju dosta dodirnih točaka s ostalim sustavima državne uprave, sada se radi na protokolima razmjene podataka među tim sustavima.

IN2 grupa je napravila i Obrtni registar, javnu knjigu koja sadrži podatke i isprave o obrtnicima koja se vodi u Uredima za gospodarstvo te ispostavama na cijelom teritoriju Hrvatske. Za potrebe uvida javnosti u Obrtni registar napravljen je i internetski preglednik na adresi http://portor.mingorp.hr koji ima mogućnosti pretraživanja obrta po raznim kriterijima te pregled i ispis neslužbenog izvatka iz Obrtnog registra. IN2 grupa je izradila i web stranicu za prijavu obrta (eObrt) koja je dostupna na adresi https://e-obrt.minpo.hr

U područje pomorskog prometa IN2 grupa ulazi krajem devedesetih godina kao dio konzorcija za informatizaciju tadašnjeg Ministarstva mora. Tvrtka razvija niz specijalističkih aplikacija koje danas koristi više od tisuću raznih korisnika među kojima su djelatnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, lučkih kapetanija i ispostava, vlasnika brodova, brodara, agenta brodara, lučkih uprava, MUP-a te obrazovnih ustanova koje obrazuju pomorski kadar.

IN2 je razvio sljedeće aplikacije: Upisnik brodova, Pomorske svjedodžbe, Uvjerenja i knjižice, Dolasci i odlasci brodova, Ukrcaj i iskrcaj pomoraca, Pomorski prekršaji te Pomorske inspekcije. Od 2012. te aplikacije su integrirane u cjeloviti informacijski sustav koji sve podatke dobiva u stvarnom vremenu, od svih sudionika u pomorskom prometu.

Sustav komunicira sa sustavom nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS - Vessel Traffic Monitoring and Information System) koji se brine za sigurnost plovidbe unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske. Podaci o pomorskim objektima razmjenjuju se u stvarnom vremenu s europskim sustavom SafeSeaNET ,koji za cilj ima prevenciju nesreća na moru, zaštitu mora od zagađenja te osiguravanje sigurnosti putnika.

U najnovijim projektima razvoja informacijskog sustava pomorskog prometa IN2 grupa primjenjuje ekspertizu stečenu u područjima pohrane i obrade biometrijskih podataka, koja je dokazana na razvoju sustava nadzora državne granice i ePutovnice.


Način stjecanja certifikata za daljnji razvoj i nadogradnju aplikacija iz područja pomorskog prometa

Za stjecanje certifikata za daljnji razvoj i nadogradnju određene aplikacije iz područja pomorskog prometa:„Upisnik brodova“,“ Pomorske svjedodžbe“, „Uvjerenja i knjižice“, „Dolasci i odlasci brodova“, „Ukrcaj i iskrcaj pomoraca“, „Pomorski prekršaji“ i „Pomorske inspekcije“, potrebno je uspješno završiti tečaj za pojedinu aplikaciju koji organizira IN2 d.o.o. Zagreb.

Tečajevi se održavaju u prostorijama IN2 d.o.o. Zagreb, Marohnićeva 1/1 u Zagrebu u trajanju od 8 dana po 3 sata (ukupno 24 sata). Uspješnim završetkom tečaja stječete certifikat za određenu aplikaciju. Uspješnim polaganjem svih navedenih tečajeva moguće je dobiti svih šest (6) certifikata.

Tečaj se održava po upitu polaznika kada se za tečaj prijavi najmanje pet (5) polaznika, a organizirat će se u osam (8) uzastopnih radnih dana od dogovorenog početka tečaja u popodnevnim/večernjim satima (17:00 – 20:00 sati). Cijena jednog tečaja je 9.880,00 kuna po polazniku i uključuje pohađanje tečaja, polaganje ispita i izdavanje certifikata. Prijava polaznika za tečaj obavlja se slanjem prijave na e-mail adresu: cimis@in2.hr, nakon čega će kandidatima e-mailom biti dostavljene potrebne informacije.“

Strateška suradnja tvrtke IN2 grupa i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske počela je 1995. godine s projektom Informacijski sustav sudskog registra trgovačkih društava. Taj sustav se dva desetljeća kontinuirano koristi i stalno tehnološki nadograđuje, a tijekom 1999. godine proširen je javno dostupnim sustavom za upravljanje predmetima.

Sudski registar može se pretraživati i putem Interneta na adresi https://sudreg.pravosudje.hr. Od 01.01.2009. godine Informacijski sustav sudskog registra povezan je i s Poreznom upravom – tada je iz sustava dodijeljen prvi OIB broj u Hrvatskoj. IN2 grupa je 2005. godine razvila informacijske sustave Kaznene i Prekršajne evidencije - ta dva sustava su više puta tehnološki i funkcionalno nadograđena te usklađena s najboljim praksama i legislativom Europske Unije. Odnedavno, povezuju se s informacijskim sustavima i drugih ustanova koje sudjeluju u procesuiranju i sankcioniranju kaznenih dijela i prekršaja u našoj zemlji.

I Vrhovni sud Republike Hrvatske od 2006. koristi aplikaciju koju je razvio IN2. Tvrtka razvija i sustav za praćenje neriješenih sudskih predmeta i sustav za izradu statističkih izvještaja za potrebe tog suda. Sustav je nadograđen i aplikacijom za praćenje tzv. uskočkih predmeta, tj. predmeta iz područja korupcije i organiziranog kriminala koju paralelno s Vrhovnim sudom koristi i Državno odvjetništvo RH. Uvodi se i sustav za upravljanje predmetima vezanim za ratne zločine.

Najnoviji projekt IN2 grupe u području pravosuđa je Informacijski sustav besplatne pravne pomoći putem kojeg se s jednog mjesta prati trošenje sredstava državnog proračuna namijenjenih za tu svrhu.

Više pojedinosti o iskustvima IN2 grupe u informatizaciji javnog sektora pogledajte u brošuri.


INcourt2 je IT rješenje za upravljanje sudskim predmetima, rezultat je dugogodišnje prisutnosti IN2 grupe u pravosudnom sustavu te poznavanja legislative i načina rada pravosudnih tijela. Dizajnirano je kao procesno orijentiran sustav koji omogućuje laganu prilagodbu konkretnim potrebama, definiranjem poslovnih procesa. INcourt2 služi za upravljanje sudskim procesima, predmetima i dokumentima, na istovjetan način na svim sudovima. Sucima i sudskim službenicima pruža sve potrebne alate za pomoć u organizaciji rada, u dobivanju svih relevantnih podataka i praćenju statusa, napredovanja i rješavanja predmeta, te na taj način, znatno povećava učinkovitost sudovanja. INcourt2 se može prilagoditi raznim procesnim i nacionalnim specifičnostima, a u njemu se mogu kreirati i razni statistički u upravljački izvještaji.

Više detalja pogledajte u brošuri INcourt2

Ostvarivši 2007. godine svoju prvu akviziciju – preuzimanjem tvrtke IGEA iz Varaždina koja je razvila i održavala dva temeljna sustava upravljanja zemljištem: Zemljišnu knjigu i Katastar zemljišta, ­IN2 grupa je ušla i u taj segment razvoja informacijskih sustava u javnom sektoru Republike Hrvatske.


Zemljišna knjiga je složeni informacijski sustav koji se sastoji od većeg broja aplikacija za podršku rada zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova. U upotrebi je također i aplikacija za podršku sudskim komisijama u procesima obnove i osnivanja zemljišnih knjiga.


Katastar zemljišta je aplikacija za vođenje knjižnog dijela katastarskog operata i dostupan je putem Centralnog repozitorija katastarskih podataka za Državnu geodetsku upravu u koji su uključeni podaci o svim katastarskim česticama i posjedovnim listovima u Republici Hrvatskoj.


Na temelju dugogodišnjeg iskustva u razvoju rješenja za tijela državne uprave, razvili smo aplikativna rješenja koja u potpunosti automatiziraju i podržavaju poslovne procese u skladu s legislativom i zahtjevima korisnika. Trenutno su u Republici Hrvatskoj u primjeni sljedeći informacijski sustavi: Zemljišna knjiga, Katastar zemljišta, Katastarsko izlaganje i obnova zemljišne knjige, JCMS - sustav upravljanja predmetima i dokumentima na prekršajnim sudovima, Obrtni registar, DGU adresni registar, DGU Geoportal, Nacionalni Geoportal (INSPIRE), HAC – prostorna baza cestovnih podataka, HŽ Infrastruktura – GIS baza podataka cestovno željezničkih prijelaza, GIS Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, ENVI portal RH, Bioportal i Sustav za upravljanje zaštićenim područjima, SavaGIS, SavaHIS, GeoSTAT, AdriaFireGIS, GIS modul Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i mnogi drugi.

U području koje pokriva nacionalna sigurnost IN2 grupa je prisutna informatizacijom sustava kroz nekoliko važnih projekata i povezivanjem svoja dva najveća državna korisnika: Ministarstva unutarnjih poslova - MUP te Ministarstva pravosuđa.

U posljednjih deset godina u području javne sigurnosti realizirani su projekti:

Informacijsko-dokumentacijski centar Odjela za strance i azil, gdje je instalirano rješenje za digitalnu knjižnicu IN2 e-library. Isto rješenje implementirano je u sličnim službama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije te Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.


Elektroničke registarske pločice za plovila  Policijske uprave Splitsko–dalmatinske. Aplikacija uključuje GIS prikaz za praćenje brodova te inteligentnu analizu i optimizaciju smjera kretanja policijskih plovila.


Biometrijska putovnica - IN2 grupa je realizirala projekt biometrijske putovnice (ePutovnice) u cilju povećanja sigurnosti putovnica i zaštite podataka. Tim projektom stručnjaci tvrtke IN2 počinju se baviti razvojem informacijskih sustava koji se bave akvizicijom, pohranom i obradom biometrijskih podataka.


Projekt NBMIS - Informacijski sustav nadzora državne granice. Cilj projekta je efikasnija kontrola putnika, putnih isprava i viza te vozila na ulasku i izlasku iz zemlje. Osim cestovnih, obuhvaćeni su i zračni, željeznički, riječni i pomorski granični prijelazi. U tu svrhu su implementirane aplikacija za stolna računala i aplikacija i prijenosni inspekcijski terminali za potrebe kontrole na brodovima i vlakovima.

Područjem informatizacije obrazovanja IN2 grupa bavi se pet godina. Razvoj stručnosti u tom segmentu započinje s izradom i održavanjem Integriranog informacijskog sustava osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu - u kojem se školovanje i odgoj djece i učenika prati od upisa u dječje vrtiće pa do državne mature. Sustav danas ima više od 6000 korisnika koji mu pristupaju iz više od 300 institucija. Sustav je interoperabilan s informacijskim sustavima Ministarstva obrazovanja i CARNET-a (Hrvatske akademske i istraživačke mreže) s ciljem stvaranja centralne baze na razini države i omogućavanja državne mature i upisa na fakultete.

IN2 grupa razvila je i module Cjeloživotnog obrazovanja – aplikacije koje se koriste putem Informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i služe za podršku procesima profesionalnog usmjeravanja i evidencije stručnosti osoba koje traže posao.

Sudjelovanjem na projektu razvoja Evidencijskog i analitičkog sustava za visoko školstvo Republike Slovenije IN2 grupa je internacionalizirala svoje iskustvo u području informatizacije obrazovnog sustava.

Više pojedinosti o iskustvima IN2 grupe u informatizaciji javnog sektora pogledajte u brošuri.


Temelj desetgodišnje suradnje tvrtke IN2 grupa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) je informacijski sustav za podršku procesima zapošljavanja. Projekt je počeo kao informatička podrška info­pultu kao središnjem mjestu za komunikaciju HZZ­a i osoba koje traže zaposlenje, a nastavio se razvojem aplikacije koja se vremenom dopunjavala specifičnim modulima. U sustav se pohranjuju podaci o nezaposlenim osobama i tražiteljima zaposlenja, bitni za kvalitetno posredovanje.

Kao produžetak Intranet aplikacije za posredovanja razvijena je i posebna web aplikacija namijenjena nezaposlenima i poslodavcima na adresi http://burzarada.hzz.hr pomoću koje se, u stvarnom vremenu, na temelju četrdesetak kriterija, može pregledavati trenutna ponuda radnih mjesta i osoba evidentiranih u zavodu. Budući da poslovni procesi u HZZ­u imaju dosta dodirnih točaka s ostalim sustavima državne uprave, sada se radi na protokolima razmjene podataka među tim sustavima.

IN2 grupa je napravila i Obrtni registar, javnu knjigu koja sadrži podatke i isprave o obrtnicima koja se vodi u Uredima za gospodarstvo te ispostavama na cijelom teritoriju Hrvatske. Za potrebe uvida javnosti u Obrtni registar napravljen je i internetski preglednik na adresi http://portor.mingorp.hr koji ima mogućnosti pretraživanja obrta po raznim kriterijima te pregled i ispis neslužbenog izvatka iz Obrtnog registra. IN2 grupa je izradila i web stranicu za prijavu obrta (eObrt) koja je dostupna na adresi https://e-obrt.minpo.hr

Izdvojene reference

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture RH
Zatvori
 • Upisnik brodova
 • Integrirani sustav pomorskog prometa (CIMIS)
 • Pomorske svjedodžbe, uvjerenja i knjižice
 • Pomorske inspekcije
 • Integrirana GIS platforma


Ministarstvo pravosuđa RH
Zatvori
 • Sudski registar
 • Zemljišna knjiga
 • Integrirani sustav zemljišne administracije - digitalna arhiva zemljišnih knjiga
 • Jedinstveni sustav upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima - JCMS
 • Kaznena evidencija
 • ECRIS (European Criminal Records Information System)
 • Evidencija potvrđenih optužnica
 • Implementacija centralnog integracijskog okruženja
 • Informacijski sustav besplatne pravne pomoći
 • Zatvorski informacijski sustav - izvješće dežurnog policajca
 • Integrirani sustav zemljišne administracije - pojedinačno preoblikovanje
Državna geodetska uprava
Zatvori
 • Katastar zemljišta
 • Nove katastarske izmjere
 • Adresni registar
 • Geoportal
 • Nacionalni geoportal (NIPP)
 • INoffice2 - aplikacijski sustav za podršku uredskog poslovanja
Ministarstvo pravosuđa RH
Zatvori
 • Sudski registar
 • Zemljišna knjiga
 • Integrirani sustav zemljišne administracije - digitalna arhiva zemljišnih knjiga
 • Jedinstveni sustav upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima - JCMS
 • Kaznena evidencija
 • ECRIS (European Criminal Records Information System)
 • Evidencija potvrđenih optužnica
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture RH
Zatvori
 • Integrirana GIS platforma
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Zatvori
 • ENVI portal
 • Bioportal
 • Strateške karte buke
Hrvatske autoceste
Zatvori
 • Baza cestovnih podataka

Istarska županija
Zatvori
 • GIS Zavoda za prostorno uređenje
Državni statistički zavod
Zatvori
 • GeoStat statistički portal
Grad Koprivnica
Zatvori
 • Interaktivna karta biciklističkih staza
HŽ Infrastruktura
Zatvori
 • Baza podataka o željezničko-cestovnim prijelazima
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH
Zatvori
 • Nadogradnja hrvatskog viznog informacijskog sustava funkcionalnošću povezivanja s centralnim viznim sustavom
Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Zatvori
 • Informacijsko-dokumentacijski centar za strance i azil
 • Nacionalni sustav upravljanja državnom granicom
 • Jedinstveni registar osoba - JRO
 • ePutovnica
 • Integracijska platforma
 • Registar udruga
Ministarstvo pravosuđa RH
Zatvori
 • Sudski registar
 • Zemljišna knjiga
 • Integrirani sustav zemljišne administracije - digitalna arhiva zemljišnih knjiga
 • Jedinstveni sustav upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima - JCMS
 • Kaznena evidencija
 • ECRIS (European Criminal Records Information System)
 • Evidencija potvrđenih optužnica
 • Implementacija centralnog integracijskog okruženja u Ministarstvu pravosuđa kao jedinstvene točke za razmjenu podataka između tijela državne uprave (TDU)
 • Informacijski sustav besplatne pravne pomoći
 • Implementacija integracijskih servisa na MS BizTalk serveru
 • Zatvorski informacijski sustav - izvješće dežurnog policajca
 • Integrirani sustav zemljišne administracije - pojedinačno preoblikovanje

Grad Zagreb
Zatvori
 • Integracijska platforma
 • Integrirani informacijski sustav Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport
 • Socijalna kartica
 • Integrirani informacijski sustav za podršku programima poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva
 • INabava2 - aplikacija za centraliziranu nabavu
 • INasset2 - registar imovine
 • INplaće2 - aplikacija za obračun plaća i honorara u dječijim vrtićima Grada Zagreba
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zatvori

 • Integrirani informacijski sustav posredovanja u zapošljavanju
 • Kadrovska evidencija
 • INoffice2 - aplikacijski sustav za podršku uredskog poslovanja
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije
 • Usluga jačanja Centra tržišta rada HZZ-a

Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s uvjetima korištenja.